Björk Fiber

— Höjer hastigheten i bygden –

Senaste inläggen...

Förtydligande om kommunens stöd

För att ha möjlighet att få pengar från länsstyrelsen var det förbjudet med ”offentlig medfinansiering”. Detta innebar att så länge vi hade en chans att få del av länsstyrelsens stöd fick inte kommunen gå in med pengar i projektet. Nu när förutsättningarna är annorlunda kan dock kommunen gå in och satsa pengar i bredbandsutbyggnad.

Tidigare har det varit tal om att kommunen skulle bygga ett sk stamnät, och frågor har dykt upp om var detta skulle dras och om det finns kartor på den tänkta sträckningen. Detta har man nu gått ifrån och istället får den entreprenör som vinner upphandlingen disponera pengarna efter eget behov (så länge som kommunens krav uppfylls). Det betyder att vi inte vet vart ett eventuellt nät kommer att dras och inte vilka byggnader som faller inom de 95% som skall erbjudas anslutning. Allt detta får resultatet av upphandlingen redovisa.

Nytt om bredband

I och med det negativa beskedet på stödansökan har förutsättningarna ändrats radikalt. Vår ansökan ligger dock kvar hos länsstyrelsen men i väntan på nästa stödomgång jobbar vi parallellt vidare med andra möjligheter. Björk fiber har idag den 19/7 haft möte med Katrineholms kommun om det nya läget.

Katrineholms kommun har för avsikt att genomföra en upphandling av allmänt tillgängligt telekommunikationsnät (bredband) och har till det syftet avsatt en del pengar för att säkra anslutningspriser som ligger i linje med de som finns i tätorten.

De pengar kommunen har avsatt är dock en bra bit under det stöd vi inte fick, vilket innebär att vi inte vet hur hög anslutningsavgiften blir. Kommunen har dock satt upp vissa krav i upphandlingen. T.ex. innebär det att:

  • Pengarna får endast användas inom Katrineholms kommun.
  • 95% av byggnaderna i området skall erbjudas anslutning.
  • Maximal anslutningsavgift utan abonnemang 18-25.000 kr
  • Maximal anslutningsavgift med låst abonnemang i 2 år 14-20.000 kr

Katrineholms kommun skickar inom en snar framtid ut underlag för upphandlingen och vi kan vänta svar tidig höst.

Avslag på bidragsansökan från Länsstyrelsen

Vi har nu fått besked från Länsstyrelsen att vårt projekt inte beviljas stöd från Länsstyrelsen i denna omgång, p.g.a. medelsbrist.

Vårt projekt har en anslutningsgrad på 87%, vilket tydligen inte var tillräckligt.

Vilka projekt som får stöd kommer att offentliggöras av Länsstyrelsen i slutet av vecka 28.

Läs mer här: Besked om bredbandsstöd

Vi kommer efter semestrarna återkomma med information om hur vi går vidare.